UJEDNOLICONY TEKST STATUTU

ZACHODNIOPOMORSKIEGO STOWARZYSZENIA DORADCÓW PODATKOWYCH


Rozdział I

Postanowienia ogólne.


Art. 1

Stowarzyszenie „ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE DORADCÓW PODATKOWYCH” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1990r. nr 14 poz. 86 z późn. zm.), a także zgodnie z poniższym Statutem.

Art. 2

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

Art. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

Art. 4

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 5

  1. Stowarzyszenie działając na rzecz swoich członków może współpracować z innymi  organizacjami doradców podatkowych.
  2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji.

 

 

Rozdział II

Podstawowe cele Stowarzyszenia oraz sposoby i formy ich realizacji.


Art. 6

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1)      reprezentowanie i ochrona zawodowych interesów członków Stowarzyszenia;

2)      działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poziomu wiedzy swoich członków;

3)      propagowanie zasad etyki zawodowej, czuwanie nad jej przestrzeganiem ;

4)      propagowanie wszelkich inicjatyw i przedsięwzięć istotnych dla podniesienia poziomu usług świadczonych przez członków Stowarzyszenia;

5)      integrowanie środowiska i udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia i doradcom podatkowym w ramach działalności statutowej oraz w ciężkich sytuacjach życiowych.

Art. 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)        współdziałanie z władzami, organami administracji publicznej, instytucjami społecznymi i organizacjami gospodarczymi;

2)        przedstawianie organom władzy państwowej i samorządowej postulatów oraz opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia;

3)        promowanie inicjatyw członków Stowarzyszenia oraz ich uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych;

4)        organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, szkolenia zawodowego, samokształcenia i wydawnictwa na rzecz członków Stowarzyszenia;

5)        tworzenie i prowadzenie systemów informacji, gromadzenie materiałów źródłowych i informacji zawodowych oraz wymianę doświadczeń;

6)        organizowanie promocji propagujących najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne w zakresie działalności zawodowej członków Stowarzyszenia;

7)        organizowanie zjazdów, kongresów, sympozjów, odczytów, wykładów, konkursów, wystaw itp.;

8)        prowadzenie bieżącej informacji dla osób trzecich, dotyczącej działalności statutowej Stowarzyszenia;

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.


Art. 8

Stowarzyszenie zrzesza:

1)      członków zwyczajnych;

2)      członków honorowych;

3)      członków wspierających.

 

 

Art. 9

Członkami zwyczajnymi mogą być:

1)      członkowie założyciele;

2)      osoby fizyczne uprawnione do zajmowania się doradztwem podatkowym w rozumieniu Ustawy z 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym;

3)      kandydaci do zawodu rekomendowani przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Art. 10

Członek zwyczajny ma prawo:

1)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2)      uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;

3)      korzystać z wszelkich świadczeń i usług Stowarzyszenia;

4)      wyrażać swoje opinie i propozycje w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia;

5)      inicjować i propagować wszelkie przejawy działalności, która może przyczynić się do realizacji statutowych celów i działań Stowarzyszenia.

 

Art. 11

1. Obowiązkiem  członków zwyczajnych jest:

1)      zapoznanie się z postanowieniami statutowymi oraz innymi zasadami przyjętymi przez Stowarzyszenie;

2)      przestrzeganie postanowień statutowych oraz innych zasad przyjętych przez Stowarzyszenie;

3)      uczestniczenie w działalności i pracach Stowarzyszenia;

4)      uiszczanie składek członkowskich.

2. Termin wpłaty składki członkowskiej za dany rok upływa w dniu 31 styczna tego roku.

 

Art. 12

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje w drodze uchwały Zarząd na pisemny wniosek kandydata i po opłaceniu wpisowego.

2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest spełnianie przez niego wymogów przewidzianych w art. 9 Statutu.

 

Art. 13

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1)      utraty przez członka uprawnień do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9 Statutu;

2)      złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia na ręce członka Zarządu;

3)      wykluczenia członka z powodu rażącego bądź uporczywego naruszenia Statutu, rażącego naruszenia zasad etyki zawodowej, nie uzyskania uprawnień do wykonywania działalności, o której mowa w art. 9.2 Statutu przez osoby w art. 9.3 Statutu;

4)      śmierci członka.

 

Art. 14

1. O wykluczeniu lub skreśleniu członka (zwyczajnego, wspierającego i honorowego) orzeka Zarząd podając przyczyny wykluczenia lub skreślenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Art. 15

Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zarówno krajowe, jak i zagraniczne, które zadeklarują na rzecz Stowarzyszenia chęć pomocy finansowej lub rzeczowej, lub osób trzecich za zgodą zainteresowanego.

 

Art. 16

Godność członka wspierającego nadaje Zarząd w drodze uchwały na wniosek zainteresowanego.

 

Art. 17

1. Członkowi wspierającemu przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym- w statutowych władzach stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.

 

Art. 18

Członkostwo wspierające ustaje wskutek:

1)      złożenia pisemnego oświadczenia Zarządowi o wystąpieniu;

2)      skreślenia przez Zarząd z powodu zaniechania deklarowanej pomocy lub z powodu nieprzestrzegania postanowień statutowych;

3)      utraty zdolności do czynności prawnych;

4)      śmierci członka.

 

Art. 19

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub instytucja zarówno krajowa, jak i zagraniczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój dziedzin związanych z propagowanymi przez Stowarzyszenie celami i zadaniami

 

Art. 20

Godność członkostwa honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

Art. 21

1. Członkom honorowym przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym- w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

Art. 22

Członkostwo honorowe ustaje wskutek:

1)      złożenia pisemnego oświadczenia Zarządowi o wystąpieniu;

2)      pozbawienia godności przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu w razie sprzeniewierzenia się postanowieniom statutowym;

3)      utratę zdolności do czynności prawnych;

4)      utratę osobowości prawnej;

5)      śmierć członka.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.


Art. 23

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zgromadzenie Członków (Walne Zgromadzenie);

2)      Zarząd;

3)      Komisja Rewizyjna (Komisja).

 

Art. 24

1. Kadencja Zarządu i Komisji trwa dwa lata.

2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Władze działają od chwili ukonstytuowania się do czasu wybrania i ukonstytuowania się nowych władz.

4. Ukonstytuowanie się nowych władz powinno nastąpić w ciągu 3 dni od wyboru.

5. Członek wskazany do wyboru musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

6. Członek może być wybrany tylko do jednego z organów wybieralnych.

7. W razie ustąpienia lub ustania członkostwa przed upływem kadencji, gdy spowoduje to uszczuplenie składu Zarządu poniżej minimum określonego w art.33 Statutu, a Komisji poniżej liczby zawartej w art.. 37 Statutu, skład osobowy jest uzupełniany spośród kandydatów startujących w ostatnich wyborach w kolejności uzyskanych głosów.

 

Art. 25

1. Uchwały władz wybieralnych Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków.

2. W razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego właściwej władzy Stowarzyszenia.

3. Wyłączenie jawności głosowania może nastąpić w każdej sprawie w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy członków organu.

 

 

Rozdział V

Walne Zgromadzenie.


Art. 26

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

1) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym- członkowie wspierający i honorowi.

 

Art. 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1)      wskazywanie podstawowych kierunków działalności Stowarzyszenia, w tym ustalenie zadań i programu rozwoju Stowarzyszenia;

2)      rozpatrywanie sprawozdań i wniosków organów Stowarzyszenia;

3)      zatwierdzanie preliminarzy budżetowych przedstawionych przez Zarząd;

4)      podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium organom Stowarzyszenia;

5)      wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia;

6)      uchwalanie regulaminów pracy wszystkich organów Stowarzyszenia;

7)      uchwalanie wysokości i trybu pobierania wpisowego oraz składek członkowskich na podstawie wniosku Zarządu w tej sprawie;

8)      uchwalania zmian statutu;

9)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

10)  podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia oraz wyznaczenie likwidatora;

11)  podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Art. 28

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawie zmian statutu, w sprawie odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach objętych przyjętym w głosowaniu porządkiem obrad.

3. W razie braku quorum w pierwszym terminie zwołanego Walnego Zgromadzenia, Zarząd wyznacza drugi termin nie wcześniej niż w 30 minut po pierwszym terminie.

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

5. Każdy członek Stowarzyszenia uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście. Członkowie będący osobami prawnymi są reprezentowani przez swoich przedstawicieli ustawowych.

 

Art. 29

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd conajmniej raz w roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej  albo na wniosek co najmniej 1/5 Członków Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd  w ciągu 30 dni od ogłoszenia żądania Komisji Rewizyjnej lub złożenia stosownego wniosku.

5. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach, dla których zostało zwołane, w porządku przyjętym w głosowaniu.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały w innych sprawach po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 obecnych członków i przyjęciu ich w głosowaniu do porządku obrad.

 

 

Rozdział VI

Zarząd.

 

Art. 30

1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

 

Art. 31

Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia w Walnym Zgromadzeniu.

 

Art. 32

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

2. Zarząd odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż raz w kwartale.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

 

Art. 33

Pracą Zarządu kieruje i przewodniczy na posiedzeniach Prezes Zarządu lub Wiceprezes.

 

Art. 34

Do kompetencji Zarządu należy:

1)      realizacja celów statutowych;

2)      realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia oraz wniosków i zleceń Komisji Rewizyjnej;

3)      przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz ich realizacja;

4)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz przygotowanie porządku obrad i zapewnienie strony organizacyjnej i porządkowej;

5)      przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu preliminarzy budżetowych;

6)      przedstawienie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu i Komisji Rewizyjnej na każdorazowe jej wezwanie;

7)      podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

8)      zarządzanie majątkiem i podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia;

9)      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;

10)  powoływanie Rady Programowej i innych ciał opiniodawczych i przygotowywanie projektów regulaminów pracy  tych organów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru;

11)  powoływanie Biura Stowarzyszenia i przygotowanie projektu regulaminu pracy tego Biura oraz organizowanie i nadzorowanie działalności tego Biura;

12)  zatrudnianie pracowników dla obsługi władz Stowarzyszenia;

13)  wykonywanie wszystkich innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna.


Art. 35

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 

Art. 36

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia;

2. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza;

3. Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

5. Tryb i formy działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Komisję i zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

 

Art. 37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      wykonywanie nadzoru i kontroli nad całokształtem działalności statutowej Stowarzyszenia;

2)      bieżąca kontrola pracy Zarządu;

3)      badanie sprawozdań Zarządu;

4)      występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami;

5)      składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków oraz przedstawianie postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

6)      przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu;

7)      przestrzeganie i czuwanie nad prawidłowością wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia;

8)      przeprowadzanie innych działań kontrolnych zleconych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd, Prezesa lub na wniosek ¼ członków Stowarzyszenia;

9)      wydawanie zaleceń organom Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich działaniu.

 

Art. 38

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Stowarzyszenia i przedstawicieli organów Stowarzyszenia składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

2. Komisja ma prawo badania dokumentów Stowarzyszenia oraz brania udziału w posiedzeniach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

Art. 39

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia lub jego Zarządu Komisja ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Rozdział VIII

Majątek Stowarzyszenia.

 

Art. 40

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

 

Art. 41

Źródłem majątku Stowarzyszenia są:

1)      opłaty wpisowe;

2)      składki członkowskie;

3)      dotacje i subwencje.

4)      darowizny, zapisy i spadki;

5)      wpływy z działalności statutowej;

6)      dochody z działalności gospodarczej;

7)      dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

8)      inne wpływy.

 

Art. 42

Składki członkowskie i opłaty wpisowe powinny być wpłacane w wysokości określonej w Statucie.

 

Art. 43

Do składania oświadczeń, z których wynikają zobowiązania majątkowe dla Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu z innym członkiem Zarządu.

 

Art. 44

1. Wysokość pierwszej składki członkowskiej wynosi 120 zł. Rocznie. Pierwszą składkę roczną członkowie uiszczają jednorazowo w momencie przystąpienia.

2. Opłata wpisowa wynosi 100 zł.

3. W przypadku przyjęcia nowych członków uiszczają oni 1/12 składki rocznej za każdy pełny miesiąc pozostały do końca roku kalendarzowego.

 

 

Rozdział IX

Rozwiązanie Stowarzyszenia.


Art. 45

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

 

Art. 46

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia i wskazuje osobę likwidatora spośród członków Zarządu.

 

Art. 47

1. Likwidator zgłasza otwarcie postępowania likwidacyjnego oraz swoje dane osobowe w celu wpisania do rejestru stowarzyszeń.

2. Likwidator prowadzi postępowanie likwidacyjne podejmując czynności niezbędne do likwidacji, w czasie możliwie najkrótszym, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia.

3. Likwidator podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.

4. Likwidator w stosunkach wewnętrznych jest zobowiązany dostosować się do uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Likwidator ma obowiązek zakończyć bieżące interesy Stowarzyszenia, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania oraz spieniężyć majątek

Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo ,

Zarząd  Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie ZSDP

które odbędzie się w dniu 12.06.2014 r  w Folwarku Wirówek - Wirówek ul. Ogrodowa 1; Gryfino o godz. 16:15

Szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI

21.05.2014
więcej...
Najbliższe szkolenia

 

01-03.04.2016

Warsztaty podatkowe - Opodatkowanie zakładów zagranicznych - powstawanie zakładów oraz ustalanie przypadającego na nie dochodów.

Moderator - MARCIN GRZEŚKOWIAK

Szczecgóły w zakładce SZKOLENIA

17.03.2016
więcej...