UJEDNOLICONY TEKST STATUTU

ZACHODNIOPOMORSKIEGO STOWARZYSZENIA DORADCÓW PODATKOWYCH


Rozdział I

Postanowienia ogólne.


Art. 1

Stowarzyszenie „ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE DORADCÓW PODATKOWYCH” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1990r. nr 14 poz. 86 z późn. zm.), a także zgodnie z poniższym Statutem.

Art. 2

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

Art. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

Art. 4

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 5

  1. Stowarzyszenie działając na rzecz swoich członków może współpracować z innymi  organizacjami doradców podatkowych.
  2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji.

 

 

Rozdział II

Podstawowe cele Stowarzyszenia oraz sposoby i formy ich realizacji.


Art. 6

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1)      reprezentowanie i ochrona zawodowych interesów członków Stowarzyszenia;

2)      działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poziomu wiedzy swoich członków;

3)      propagowanie zasad etyki zawodowej, czuwanie nad jej przestrzeganiem ;

4)      propagowanie wszelkich inicjatyw i przedsięwzięć istotnych dla podniesienia poziomu usług świadczonych przez członków Stowarzyszenia;

5)      integrowanie środowiska i udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia i doradcom podatkowym w ramach działalności statutowej oraz w ciężkich sytuacjach życiowych.

Art. 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)        współdziałanie z władzami, organami administracji publicznej, instytucjami społecznymi i organizacjami gospodarczymi;

2)        przedstawianie organom władzy państwowej i samorządowej postulatów oraz opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia;

3)        promowanie inicjatyw członków Stowarzyszenia oraz ich uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych;

4)        organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, szkolenia zawodowego, samokształcenia i wydawnictwa na rzecz członków Stowarzyszenia;

5)        tworzenie i prowadzenie systemów informacji, gromadzenie materiałów źródłowych i informacji zawodowych oraz wymianę doświadczeń;

6)        organizowanie promocji propagujących najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne w zakresie działalności zawodowej członków Stowarzyszenia;

7)        organizowanie zjazdów, kongresów, sympozjów, odczytów, wykładów, konkursów, wystaw itp.;

8)        prowadzenie bieżącej informacji dla osób trzecich, dotyczącej działalności statutowej Stowarzyszenia;

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.


Art. 8

Stowarzyszenie zrzesza:

1)      członków zwyczajnych;

2)      członków honorowych;

3)      członków wspierających.

 

 

Art. 9

Członkami zwyczajnymi mogą być:

1)      członkowie założyciele;

2)      osoby fizyczne uprawnione do zajmowania się doradztwem podatkowym w rozumieniu Ustawy z 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym;

3)      kandydaci do zawodu rekomendowani przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Art. 10

Członek zwyczajny ma prawo:

1)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2)      uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;

3)      korzystać z wszelkich świadczeń i usług Stowarzyszenia;

4)      wyrażać swoje opinie i propozycje w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia;

5)      inicjować i propagować wszelkie przejawy działalności, która może przyczynić się do realizacji statutowych celów i działań Stowarzyszenia.

 

Art. 11

1. Obowiązkiem  członków zwyczajnych jest:

1)      zapoznanie się z postanowieniami statutowymi oraz innymi zasadami przyjętymi przez Stowarzyszenie;

2)      przestrzeganie postanowień statutowych oraz innych zasad przyjętych przez Stowarzyszenie;

3)      uczestniczenie w działalności i pracach Stowarzyszenia;

4)      uiszczanie składek członkowskich.

2. Termin wpłaty składki członkowskiej za dany rok upływa w dniu 31 styczna tego roku.

 

Art. 12

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje w drodze uchwały Zarząd na pisemny wniosek kandydata i po opłaceniu wpisowego.

2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest spełnianie przez niego wymogów przewidzianych w art. 9 Statutu.

 

Art. 13

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1)      utraty przez członka uprawnień do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9 Statutu;

2)      złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia na ręce członka Zarządu;

3)      wykluczenia członka z powodu rażącego bądź uporczywego naruszenia Statutu, rażącego naruszenia zasad etyki zawodowej, nie uzyskania uprawnień do wykonywania działalności, o której mowa w art. 9.2 Statutu przez osoby w art. 9.3 Statutu;

4)      śmierci członka.

 

Art. 14

1. O wykluczeniu lub skreśleniu członka (zwyczajnego, wspierającego i honorowego) orzeka Zarząd podając przyczyny wykluczenia lub skreślenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Art. 15

Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zarówno krajowe, jak i zagraniczne, które zadeklarują na rzecz Stowarzyszenia chęć pomocy finansowej lub rzeczowej, lub osób trzecich za zgodą zainteresowanego.

 

Art. 16

Godność członka wspierającego nadaje Zarząd w drodze uchwały na wniosek zainteresowanego.

 

Art. 17

1. Członkowi wspierającemu przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym- w statutowych władzach stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.

 

Art. 18

Członkostwo wspierające ustaje wskutek:

1)      złożenia pisemnego oświadczenia Zarządowi o wystąpieniu;

2)      skreślenia przez Zarząd z powodu zaniechania deklarowanej pomocy lub z powodu nieprzestrzegania postanowień statutowych;

3)      utraty zdolności do czynności prawnych;

4)      śmierci członka.

 

Art. 19

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub instytucja zarówno krajowa, jak i zagraniczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój dziedzin związanych z propagowanymi przez Stowarzyszenie celami i zadaniami

 

Art. 20

Godność członkostwa honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

Art. 21

1. Członkom honorowym przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym- w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

Art. 22

Członkostwo honorowe ustaje wskutek:

1)      złożenia pisemnego oświadczenia Zarządowi o wystąpieniu;

2)      pozbawienia godności przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu w razie sprzeniewierzenia się postanowieniom statutowym;

3)      utratę zdolności do czynności prawnych;

4)      utratę osobowości prawnej;

5)      śmierć członka.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.


Art. 23

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zgromadzenie Członków (Walne Zgromadzenie);

2)      Zarząd;

3)      Komisja Rewizyjna (Komisja).

 

Art. 24

1. Kadencja Zarządu i Komisji trwa cztery lata.

2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Władze działają od chwili ukonstytuowania się do czasu wybrania i ukonstytuowania się nowych władz.

4. Ukonstytuowanie się nowych władz powinno nastąpić w ciągu 3 dni od wyboru.

5. Członek wskazany do wyboru musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

6. Członek może być wybrany tylko do jednego z organów wybieralnych.

7. W razie ustąpienia lub ustania członkostwa przed upływem kadencji, gdy spowoduje to uszczuplenie składu Zarządu poniżej minimum określonego w art.33 Statutu, a Komisji poniżej liczby zawartej w art.. 37 Statutu, skład osobowy jest uzupełniany spośród kandydatów startujących w ostatnich wyborach w kolejności uzyskanych głosów.

 

Art. 25

1. Uchwały władz wybieralnych Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków.

2. W razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego właściwej władzy Stowarzyszenia.

3. Wyłączenie jawności głosowania może nastąpić w każdej sprawie w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy członków organu.

 

 

Rozdział V

Walne Zgromadzenie.


Art. 26

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

1) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym- członkowie wspierający i honorowi.

 

Art. 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1)      wskazywanie podstawowych kierunków działalności Stowarzyszenia, w tym ustalenie zadań i programu rozwoju Stowarzyszenia;

2)      rozpatrywanie sprawozdań i wniosków organów Stowarzyszenia;

3)      zatwierdzanie preliminarzy budżetowych przedstawionych przez Zarząd;

4)      podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium organom Stowarzyszenia;

5)      wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia;

6)      uchwalanie regulaminów pracy wszystkich organów Stowarzyszenia;

7)      uchwalanie wysokości i trybu pobierania wpisowego oraz składek członkowskich na podstawie wniosku Zarządu w tej sprawie;

8)      uchwalania zmian statutu;

9)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

10)  podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia oraz wyznaczenie likwidatora;

11)  podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Art. 28

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawie zmian statutu, w sprawie odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach objętych przyjętym w głosowaniu porządkiem obrad.

3. W razie braku quorum w pierwszym terminie zwołanego Walnego Zgromadzenia, Zarząd wyznacza drugi termin nie wcześniej niż w 15 minut po pierwszym terminie.

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

5. Każdy członek Stowarzyszenia uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście. Członkowie będący osobami prawnymi są reprezentowani przez swoich przedstawicieli ustawowych.

 

Art. 29

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd conajmniej raz w roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej  albo na wniosek co najmniej 1/5 Członków Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd  w ciągu 30 dni od ogłoszenia żądania Komisji Rewizyjnej lub złożenia stosownego wniosku.

5. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach, dla których zostało zwołane, w porządku przyjętym w głosowaniu.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały w innych sprawach po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 obecnych członków i przyjęciu ich w głosowaniu do porządku obrad.

 

 

Rozdział VI

Zarząd.

 

Art. 30

1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

 

Art. 31

Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia w Walnym Zgromadzeniu.

 

Art. 32

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

2. Zarząd odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż raz w kwartale.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

4. Uchwały podejmowane są przez Zarząd przy osobistej obecności członków lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.

 

Art. 33

Pracą Zarządu kieruje i przewodniczy na posiedzeniach Prezes Zarządu lub Wiceprezes.

 

Art. 34

Do kompetencji Zarządu należy:

1)      realizacja celów statutowych;

2)      realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia oraz wniosków i zleceń Komisji Rewizyjnej;

3)      przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz ich realizacja;

4)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz przygotowanie porządku obrad i zapewnienie strony organizacyjnej i porządkowej;

5)      przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu preliminarzy budżetowych;

6)      przedstawienie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu i Komisji Rewizyjnej na każdorazowe jej wezwanie;

7)      podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

8)      zarządzanie majątkiem i podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia;

9)      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;

10)  powoływanie Rady Programowej i innych ciał opiniodawczych i przygotowywanie projektów regulaminów pracy  tych organów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru;

11)  powoływanie Biura Stowarzyszenia i przygotowanie projektu regulaminu pracy tego Biura oraz organizowanie i nadzorowanie działalności tego Biura;

12)  zatrudnianie pracowników dla obsługi władz Stowarzyszenia;

13)  wykonywanie wszystkich innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna.


Art. 35

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 

Art. 36

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia;

2. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza;

3. Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

5. Tryb i formy działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Komisję i zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

 

Art. 37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      wykonywanie nadzoru i kontroli nad całokształtem działalności statutowej Stowarzyszenia;

2)      bieżąca kontrola pracy Zarządu;

3)      badanie sprawozdań Zarządu;

4)      występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami;

5)      składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków oraz przedstawianie postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

6)      przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu;

7)      przestrzeganie i czuwanie nad prawidłowością wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia;

8)      przeprowadzanie innych działań kontrolnych zleconych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd, Prezesa lub na wniosek ¼ członków Stowarzyszenia;

9)      wydawanie zaleceń organom Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich działaniu.

 

Art. 38

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Stowarzyszenia i przedstawicieli organów Stowarzyszenia składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

2. Komisja ma prawo badania dokumentów Stowarzyszenia oraz brania udziału w posiedzeniach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

Art. 39

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia lub jego Zarządu Komisja ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Rozdział VIII

Majątek Stowarzyszenia.

 

Art. 40

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

 

Art. 41

Źródłem majątku Stowarzyszenia są:

1)      opłaty wpisowe;

2)      składki członkowskie;

3)      dotacje i subwencje.

4)      darowizny, zapisy i spadki;

5)      wpływy z działalności statutowej;

6)      dochody z działalności gospodarczej;

7)      dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

8)      inne wpływy.

 

Art. 42

Składki członkowskie i opłaty wpisowe powinny być wpłacane w wysokości określonej w Statucie.

 

Art. 43

Do składania oświadczeń, z których wynikają zobowiązania majątkowe dla Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu z innym członkiem Zarządu.

 

Art. 44

1. Wysokość pierwszej składki członkowskiej wynosi 120 zł. Rocznie. Pierwszą składkę roczną członkowie uiszczają jednorazowo w momencie przystąpienia.

2. Opłata wpisowa wynosi 100 zł.

3. W przypadku przyjęcia nowych członków uiszczają oni 1/12 składki rocznej za każdy pełny miesiąc pozostały do końca roku kalendarzowego.

 

 

Rozdział IX

Rozwiązanie Stowarzyszenia.


Art. 45

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

 

Art. 46

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia i wskazuje osobę likwidatora spośród członków Zarządu.

 

Art. 47

1. Likwidator zgłasza otwarcie postępowania likwidacyjnego oraz swoje dane osobowe w celu wpisania do rejestru stowarzyszeń.

2. Likwidator prowadzi postępowanie likwidacyjne podejmując czynności niezbędne do likwidacji, w czasie możliwie najkrótszym, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia.

3. Likwidator podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.

4. Likwidator w stosunkach wewnętrznych jest zobowiązany dostosować się do uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Likwidator ma obowiązek zakończyć bieżące interesy Stowarzyszenia, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania oraz spieniężyć majątek

Baza Usług Rozwojowych
Miło nam Państwa poinformować, że Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych oczekuje na wpis do Bazy Usług Rozwojowych, tym samym na organizowane przez nas szkolenia i konferencję będzie można uzyskać refundację w wysokości 50%, 70% lub 80% w zależności od statusu podmiotu i uczestnika. Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach
03.09.2018
więcej...
Najbliższe szkolenia

"Zatrudnienie cudzoziemców w praktyce

-z uwzględnieniem zmian po nowelizacji przepisów w roku 2022"

Szczegóły w zakładce SZKOLENIA

20.02.2022
więcej...